Logo EversOK

LG Berlin, 25.08.2014 - 8 O 2/14 - (Beschluss)

LG Berlin, 25.08.2014 - 8 O 2/14 - (Beschluss)

ECLI

ECLI:DE:LGBE:2014:0825.8O2.14.0A

Fundstellen

Gesetz

§ 2 Abs. 1 Nr. 3 lit. a ArbGG; § 5 Abs. 1 ArbGG; § 92 a Abs. 1 HGB; § 92 a Abs. 1 Satz 1, 1. Var. HGB

Stichworte

HV; HVV; sofortige Beschwerde; Arbeitsverhältnis; Arbeitnehmereigenschaft

Anmerkungn.rkr.; nachfolgend KG, 26.02.2015 - 2 W 3/15 -; BGH, 21.10.2015 - VII ZB 8/15 -;

zu LS 5 vgl. a.A. KG, 26.02.2015 LS 1 (Beschwerdeentscheidung);

zu LS 7 vgl. Zöller/Geirrter, ZPO, 29.A., § 118 Rz. 14a; Zöller/Herget, ZPO, 29.A., § 337 Rz. 3;

zu LS 12 vgl. Zöller/Lückemann, ZPO, § 17a GVG Rzz. 6, 8