Logo EversOK

LG Berlin, 24.01.2020 - 15 O 41/20 - (Beschluss)

LG Berlin, 24.01.2020 - 15 O 41/20 - (Beschluss)
Fundstellen
Gesetz
§ 34 d GewO; § 34 d Abs. 1 Satz 7 GewO; § 48 b VAG; § 11 Abs. 2 VVG; § 11 Abs. 3 VVG; § 11 Abs. 4 VVG; § 168 VVG
Stichworte
VV; Werbung mit 50-Euro-Gutschein bei Abschluss; Provisionsabgabeverbot
Anmerkung
ECLI:DE:LGBE:2020:0124.15O41.20.00

zu LS 3
vgl. Emde, ZVertriebsR 18, 292, 298;

zu LS 8 vgl. Bürkle, VersR 18, 1421, 1424; Reiff, VersR 18, 193, 195;

zu LS 10 vgl. LG München I, 04.02.2020 LS 4 - check 24 2 -